Tetsuhiro
Koshita
Dessinateur
Scénariste

Bibliographie