Shizuki
Fujisawa
Dessinateur
Scénariste

Bibliographie