Kazuyoshi
Seto
Dessinateur
Scénariste
Mangaka.

Bibliographie