Hiromu
Shinozuka
Dessinateur
Scénariste

Bibliographie